LOOKING FOR A NEW WAREHOUSE?

63
results
4 kiválasztva
- m2
- €/m2

You don't have time to contact warehouses one by one?

Warehouse Offer

Rent a heated brick warehouse hall in Bratislava II. Galvániho the street. Hall has two rooms interconnected. Each property has its own entrance through rolling shutter. The total...

Advice from Experts

Warehouse Market

warehouserentinfo.sk

ALEXANDRU CRISTEA

Mail me

Next halls will be built near Dunajská Streda, 900 jobs will be created

The plan to build additional halls at Dunajská Streda results from the intention presented for the environmental impact assessment. The office was presented by the firm IPK 1, behind the Austrian developer Go Asset. The project hasn't commented yet. He invited Atrios, an architectural studio with whom he had worked in the past. Known name Go Asset has already built a logistics center in Church Kračany in the past and sold it to an international player in the industrial property segment Gramercy Europe in March. This logistics center is used by KiK, which in the meantime has gone under the XXXLutz portfolio. Land, where the halls will be built, is located in the northwest part of the village. They are close to the road, which is the main transport connection on the route Bratislava - Dunajská Streda - Komárno. All three halls will be single-storey buildings with several internal two-storey buildings and one exterior extension, which will serve as an office building. Bet on automotive The investment covers an area of ​​more than 18 hectares, with a total built-up area of ​​all three halls representing more than 101 thousand square meters. The largest hall is supposed to have 59 255 m², the second 32 910 m² and the smallest 9 080 m². The investor estimates that 20 percent of the total built-up area, ie less than 20,000 m², will be earmarked for production activities. At the same time, a parking lot with 475 parking spaces is being prepared. Goet Asset would like to start building halls in the last quarter of this year. The construction is planned to be completed in mid-2021. Estimation of complete operation is estimated at the turn of 2023 and 2024. In addition to warehousing and logistics, light production is also planned. The investor expects tenants from the automotive and electronics industries. Among their likely activities are the installation of automotive interior equipment, installation of cable harnesses, curtains, rear shelves, assembly of plastic parts and assembly of electronic products. Currently, several companies are located in Kostolny Kracany in individual halls, such as the lift manufacturer Schindler, the furniture company Master Wood or the company Wertheim, supplying solutions for the banking sector. Complications in finding people According to the investor, the park should bring 920 jobs to the region, of which 750 are planned for production and 170 people should be in administration. According to the latest data from the Central Office of Labor, Social Affairs and Family, the current unemployment rate in Dunajská Streda is 2.16 percent. Goet Asset would like to start construction of halls in the last quarter of this year. The construction is planned to be completed in mid-2021. Estimation of complete operation is estimated at the turn of 2023 and 2024. In addition to warehousing and logistics, light production is also planned. The investor expects tenants from the automotive and electronics industries. Among their likely activities are the installation of automotive interior equipment, installation of cable harnesses, curtains, rear shelves, assembly of plastic parts and assembly of electronic products. Currently, several companies are located in Kostolné Kračany in individual halls, such as the lift manufacturer Schindler, the furniture company Master Wood or the company Wertheim, supplying solutions for the banking sector. Complications in finding people According to the investor, the park should bring 920 jobs to the region, of which 750 are planned for production and 170 people should be in administration. According to the latest data from the Central Office of Labor, Social Affairs and Family, the current unemployment rate in Dunajská Streda is 2.16 percent. Finding enough workforce in the region can be complicated. The Profesia portal has seen almost 3,000 jobs since the beginning of the year. Currently has 460 offers for Dunajskostredský district. The shortage of people is particularly troubling employers in the areas of trade, transport, freight forwarding and logistics and construction. “In Dunajska Streda, employers should be prepared to find people who do not meet the requirements for work in the factory when looking for a new workforce. Companies should be so prepared that they may have to invest more in training new people, ”says Nikola Richterová, a spokeswoman for the job portal, Profession.

Read More »

Pri Dunajskej Strede postavia ďalšie haly, vznikne 900 pracovných miest

Plán stavať pri Dunajskej Strede ďalšie haly vyplýva zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Úradom ho predostrela firma IPK 1, za ktorou stojí rakúsky developer Go Asset. Ten projekt zatiaľ nekomentoval. Prizval k nemu architektonické štúdio Atrios, s ktorým už spolupracoval aj v minulosti. Známe meno Go Asset už v Kostolných Kračanoch v minulosti vybudoval logistické centrum, ktoré v marci predal medzinárodnému hráčovi v segmente priemyselných nehnuteľností Gramercy Europe. Toto logistické centrum využíva firma KiK, ktorá medzičasom prešla pod portfólio XXXLutz. Pozemky, kde budú haly postavené, sa nachádzajú v severozápadnej časti obce. Sú v blízkosti cesty, ktorá je hlavným dopravným spojením na trase Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. Všetky tri haly budú jednopodlažné objekty s viacerými vnútornými dvojpodlažnými stavbami a jednou vonkajšou prístavbou, ktorá bude slúžiť ako administratívna budova. Stávka na automotive Investícia sa týka vyše 18-hektárového územia, pričom celková zastavaná plocha všetkých troch hál predstavuje viac ako 101-tisíc štvorcových metrov. Najväčšia hala má mať podľa špecifikácie z dokumentácie 59 255 m², druhá 32 910 m² a najmenšia 9 080 m². Investor odhaduje, že na výrobnú činnosť bude určených 20 percent celkovej zastavanej plochy, teda necelých 20-tisíc m². Zároveň sa pripravuje parkovisko so 475 parkovacími miestami.Go Asset by podľa zámeru chcel spustiť výstavbu hál v poslednom kvartáli tohto roka. Stavbu plánuje dokončiť v polovici roku 2021. Spustenie kompletnej prevádzky odhaduje na prelom rokov 2023 a 2024. Okrem skladovania a logistiky sa v zámere počíta aj s ľahkou výrobou. Investor predpokladá nájomcov z automobilového a elektronického priemyslu. Medzi ich pravdepodobné činnosti uvádza montáž vnútorného vybavenia automobilov, montáž káblových zväzkov, clon, zadných políc, kompletovanie plastových dielov a montáž elektronických výrobkov. V súčasnosti sídli v Kostolných Kračanoch v jednotlivých halách viacero firiem, medzi ktorými sú napríklad výrobca výťahov Schindler, nábytkárska firma Master Wood či spoločnosť Wertheim, dodávajúca riešenia pre bankový sektor. Komplikácie pri hľadaní ľudí Podľa investora by park mal priniesť do regiónu 920 pracovných miest, pričom 750 z nich je plánovaných do výroby a 170 ľudí by malo byť v administratíve. Podľa posledných údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je aktuálna nezamestnanosť v Dunajskej Strede na úrovni 2,16 percenta.Go Asset by podľa zámeru chcel spustiť výstavbu hál v poslednom kvartáli tohto roka. Stavbu plánuje dokončiť v polovici roku 2021. Spustenie kompletnej prevádzky odhaduje na prelom rokov 2023 a 2024. Okrem skladovania a logistiky sa v zámere počíta aj s ľahkou výrobou. Investor predpokladá nájomcov z automobilového a elektronického priemyslu. Medzi ich pravdepodobné činnosti uvádza montáž vnútorného vybavenia automobilov, montáž káblových zväzkov, clon, zadných políc, kompletovanie plastových dielov a montáž elektronických výrobkov. V súčasnosti sídli v Kostolných Kračanoch v jednotlivých halách viacero firiem, medzi ktorými sú napríklad výrobca výťahov Schindler, nábytkárska firma Master Wood či spoločnosť Wertheim, dodávajúca riešenia pre bankový sektor. Komplikácie pri hľadaní ľudí Podľa investora by park mal priniesť do regiónu 920 pracovných miest, pričom 750 z nich je plánovaných do výroby a 170 ľudí by malo byť v administratíve. Podľa posledných údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je aktuálna nezamestnanosť v Dunajskej Strede na úrovni 2,16 percenta. Nájsť dostatok pracovnej sily v regióne tak môže byť komplikované. Portál Profesia zaznamenal takmer 3-tisíc pracovných ponúk od začiatku roka. Aktuálne eviduje 460 ponúk pre Dunajskostredský okres. Nedostatok ľudí trápi zamestnávateľov najmä v oblasti obchodu, dopravy, špedície a logistiky a stavebníctva. „V Dunajskej Strede by sa mali zamestnávatelia pripraviť na to, že pri zháňaní novej pracovnej sily môžu naraziť na ľudí, ktorí nebudú spĺňať zadané požiadavky na prácu vo fabrike. Firmy by mali byť tak pripravené na to, že je možné, že budú musieť investovať viac financií do školenia nových ľudí,“ myslí si hovorkyňa pracovného portálu Profesia Nikola Richterová. Zdroj:http://www.samorincan.sk/pri-dunajskej-strede-postavia-dalsie-haly-vznikne-900-pracovnych-miest/

Read More »

The Czech industrial property market exceeded 8 million square meters

In the Czech Republic, the volume of modern industrial premises for lease grew by 124,800 square meters (30% year on year). The total offer of warehouse and production space reached 8.09 million square meters. According to the latest report by Savills, a leading global commercial real estate consultant, 3.02 million square meters are built in Prague alone.

Read More »

Interview

Tenant experience brought up to next level

Vincent Vallois MRICS, Co-Founder of Online Real Assets – CEE Partner of Spaceflow tenant experience application – sees the market from a new perspective. Online Real Assets has just launched Spaceflow in Hungary and they see great potential and momentum for a space-as-service transition of the commercial real estate market.

Read More »

MORE INTERVIEWS »

Warehouse Market Service Companies

Warehouse Rental Knowledge Base

You Should Know Before Selecting a Warehouse

What kinds of services are available for the warehouse searchers?

The last 20 previously viewed warehouses The result list of your last search Messages, sent e-mails and sent requests for offers Warehouse-follower for tenants and warehouse searchers My favourite warehouses Compare warehouses

Read More »

What is included in Warehouse PR?

The Warehouse PR ensures to our registered Partners the publication of the short news and transactions connected to their companies and warehouse

Read More »

Warehouse category A

Buildings, specially built for implementation of warehouse activities. There are requirements concerning the materials which were used during the construction of the building, height of the ceilings, width of the aisles, the possibility of adapting the inner space depending on the type of the stored goods. The existence of a railway, a modern security system, an autonomous electricity system and water supply system, the possibility of organizing office space, proximity to major highways. These warehouses are usually one-stores buildings with special floor covering, heavy equipment, the availability of specialized rooms - offices, administrative, auxiliary . With a modern fire-extinguishing system. With the ability to regulate the level of humidity, temperature, illumination indoors, depending on the type of stored goods. - Modern single-storey warehouse building, preferably rectangular shape without columns or with column space of at least 9 m and distance between the aisles at least 24 meters. - Site coverage ratio 40–45%. - Flat concrete floor with anti-dust surface, with more than 5 tons per sq m load, 1,20 m high above the soil. - High ceilings – at least 10 m allowing multilevel racking installation. - Controlled temperature. - Ventilation system. - Fire alarm and automatic fire-fighting systems. - Security alarm and video surveillance. - A sufficient (more then 1 per 700 sq m) ratio of automatic sheltered docks with dock levellers. - Parking for heavy-duty vehicles and cars. - Marshalling area for trucks. - Office premises. - Personnel facilities (toilets, showers, changing rooms and etc). - Fiber-optic telecommunications. - Fenced, safety guarded, well-lighted and landscaped area. - Proximity to the major highways. - Professional property management. - Professional developer (optional) - Personnel access control system (optional) - Autonomous power and heating supplies (optional) - Railway spur. (optional)

Read More »

MORE ARTICLES IN DATABASE